Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC

Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC | šírka 2-pruhovej štátnej diaľnice | šírka 3-pruhovej štátnej diaľnice | šírka 4-pruhovej štátnej diaľnice | šírka 6-pruhovej štátnej diaľnice | šírka 8-prúdovej štátnej diaľnice.

Národné diaľnice v Indii sú sieťou 2-pruhových, 4-pruhových, 6-pruhových a 8-prúhových ciest, ktoré vlastní Ministerstvo cestnej dopravy a diaľnic a spravuje ich centrálna a štátna vláda. Stavia a spravuje ho Národný diaľničný úrad Indie (NHAI), Národná korporácia pre rozvoj diaľnic a infraštruktúry Limited (NHIDCL) a oddelenia verejných prác (PWD) vlád štátov.

NHAI a NHIDCL sú uzlové agentúry indickej vlády, ktoré sú zodpovedné za výstavbu, modernizáciu a údržbu väčšiny siete národných diaľnic. NHAI často používa model verejno-súkromného partnerstva na rozvoj a údržbu diaľnic a výber mýta. Národná diaľnica tvorila približne 2,7 % celkovej cestnej siete v Indii, no prepravovala približne 40 % cestnej premávky.Väčšina existujúcich diaľnic je teraz 2-pruhová až 4-pruhová cesta (2 jazdné pruhy na východ), hoci veľká časť z nich sa rozširuje na 4-pruhovú, 6-prúdovú, 8-prúdovú cestu. Okolo väčších miest boli vybudované obchvaty, aby zabezpečili neprerušované priechody pre diaľničnú dopravu.

V tomto článku vieme o šírke 2 jazdných pruhov, 3 pruhov, 4 pruhov, 6 pruhov a 8 pruhov na národnej diaľnici v Indii podľa pravidiel a smerníc IRC. A tiež vedieť o šírke jeho jazdnej dráhy, krajnice, vozovky, strednej časti, krajnice a prednosti v jazde.  Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC
Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC

V Indii oddelenie výstavby ciest zriadilo Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) je vrcholným orgánom diaľničných inžinierov v krajine, ktorý poskytuje usmernenia, pravidlá a reguláciu niekoľkých druhov kontrakcie ciest. Niekoľkokrát sa aktualizuje o nové usmernenia. V Indii sa všetky záležitosti týkajúce sa geometrického dizajnu a štruktúry riešia podľa IRC (Indian Road Congress).

Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC

v Indii sa podľa pravidiel a smerníc Indického cestného kongresu (IRC) šírka alebo prednosť v jazde (RoW) národnej diaľnice v Indii pohybuje od 30 do 75 m. Je široký cca 30 m pre 2 pruh NH, široký 45 m pre 4 pruh NH, široký 60 m pre 6 pruh NH a 75 m pre 8 pruh NH, čo zahŕňa šírku vozovky + ďalšie náležitosti + budúce rozšírenie. Toto je ideálna, žiaduca štandardná šírka národnej diaľnice. Ich skutočná šírka sa však mení podľa geometrického návrhu diaľničného inžinierstva a v závislosti od dostupnosti pozemku a ekonomických podmienok.Plocha pozemkov, ktoré sa získajú pre cestu pozdĺž jej zarovnania, sa nazýva právo prechodu (ROW). To zahŕňa šírku vozovky + ďalšie náležitosti + budúcu prístavbu. Šírka formácie alebo vozovky pozostáva zo šírky vozovky + šírky spevnenej krajnice + šírky nespevnenej krajnice. Ďalšou nevyhnutnosťou je využitie okraja cesty na parkovanie cyklistov Chodník, odvodnenie a autobusová zastávka. Budúce rozšírenie štátnej diaľnice bude potrebné z dôvodu dennodennej zvýšenej cestnej premávky.

Šírka jedného jazdného pruhu je 3,5 m pre vozovku, maximálna šírka krajnice je cca 4,6 m a minimálne 2,5 m, šírka mediánu sa bude meniť od 5 m do 7 m, ostatné využitie priestoru na parkovanie, chodník, zastávku autobusu, ubytovanie zastavovacieho vozidla, odvodňovací a obslužný pruh spolu s jeho usporiadaním a budúcim rozšírením.

Šírka 2 jazdnej národnej diaľnice podľa IRC :-v Indii je podľa pravidiel a smerníc Indian Road Congress (IRC) úplná prednosť národnej diaľnice v Indii široká asi 30 m (100 stôp) pre dva pruhy. To zahŕňa šírku 12 m pre vozovky alebo zastavané plochy, ktoré pozostávajú z 2 jazdných pruhov so šírkou asi 7 m a šírky spevnených krajníc šírky 2,5 m a zvyšok asi 18 m sa použije na budúce rozšírenie a rozvoj zariadení diaľnice. Tento údaj môže byť veľmi malý podľa geometrického návrhu diaľničného inžinierstva a výkupu pozemkov.Šírka 3 jazdnej národnej diaľnice podľa IRC :-v Indii je podľa pravidiel a usmernení Indian Road Congress (IRC) celková prednosť národnej diaľnice v Indii široká asi 30 m (100 stôp) pre 3-prúdovú cestu. To zahŕňa šírku 16 m pre vozovky alebo zastavané oblasti, ktoré pozostávajú z 3 jazdných pruhov so šírkou približne 10,5 m a šírky spevnených krajníc šírky 2,75 m a zvyšok približne 14 m sa použije na budúce rozšírenie a rozvoj zariadení diaľnice.

Šírka 4-prúdovej národnej diaľnice podľa IRC :-v Indii je podľa pravidiel a smerníc Indian Road Congress (IRC) celková prednosť národnej diaľnice v Indii široká asi 45 m (150 stôp) pre 4-prúdovú cestu. To zahŕňa šírku 27 m pre vozovky alebo zastavané oblasti, ktoré pozostávajú zo 4 jazdných pruhov so šírkou približne 14 m, strednou šírkou 5 m spolu s plachosťou obrubníkov, šírkou dláždeného ramena šírkou 4 m a odpočívadlom približne 18 m, ktoré sa použijú na budúce rozšírenie a rozvoj. Vybavenie diaľnice.

Šírka 6-prúdovej národnej diaľnice podľa IRC :-v Indii, podľa pravidiel a smerníc Indian Road Congress (IRC), je celková prednosť národnej diaľnice v Indii široká asi 60 m (200 stôp) pre 6 Lane Road. To zahŕňa šírku 33 m pre vozovky alebo zastavané oblasti, ktoré pozostávajú zo 6 jazdných pruhov so šírkou približne 21 m, strednou šírkou 5 m spolu s plachosťou obrubníkov, šírkou dláždeného ramena šírkou 3,5 m a odpočívadlom približne 27 m, ktoré sa použijú na budúce rozšírenie a rozvoj. diaľničných zariadení.Šírka 8 jazdnej štátnej diaľnice podľa IRC :-v Indii je podľa pravidiel a smerníc Indian Road Congress (IRC) celková prednosť národnej diaľnice v Indii široká asi 75 m (250 stôp) pre 8 Lane Road. To zahŕňa šírku 44 m pre vozovky alebo zastavané oblasti, ktoré pozostávajú z 8 jazdných pruhov so šírkou približne 28 m, strednou šírkou 7 m spolu s plachosťou obrubníkov, šírkou dláždeného ramena šírkou 4,5 m a odpočívadlom približne 31 m, ktoré sa použijú na budúce rozšírenie a rozvoj. diaľničných zariadení.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Šírka 3 jazdných pruhov v Indii podľa IRC
  2. Šírka vozovky v Indii podľa IRC
  3. Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC
  4. Štandardná šírka vozovky | štandardná šírka jazdného pruhu
  5. Šírka ramien cesty v Indii podľa IRC