Šírka cesty v jednom jazdnom pruhu v Indii podľa IRC

Šírka cesty v jednom pruhu v Indii podľa IRC | šírka jazdného pruhu pre jeden pruh pre NH, SH, MDR, ODR a VR | šírka krajnice pre jednopruhovú cestu | šírka vozovky pre jeden jazdný pruh.

Oddelenie výstavby ciest v Indii zriadilo Indický cestný kongres (IRC). Indian Roads Congress (IRC) je vrcholným orgánom diaľničných inžinierov v krajine, ktorý poskytuje usmernenia, pravidlá a reguláciu niekoľkých druhov kontrakcie ciest. Niekoľkokrát sa aktualizuje o nové usmernenia.

V Indii existuje niekoľko druhov jednoprúdových ciest, ktoré vybudovala centrálna a štátna vláda v mestských a vidieckych oblastiach, ako je národná diaľnica (NH), štátna diaľnica (SH), hlavná okresná cesta (MDR), iná okresná cesta (ODR) a dedinskej ceste (VR). Bude postavená v rovinatých oblastiach alebo horských a kopcovitých oblastiach.Cesta s jedným pruhom alebo cesta s jedným pruhom je cesta, ktorá umožňuje obojsmernú jazdu a premávku, ale na väčšine miest nie je dostatočne široká na to, aby umožnila vozidlám prejsť sa navzájom (hoci niekedy môžu prejsť dve kompaktné vozidlá, napríklad osobné auto). Vzdialenosť medzi prechádzajúcimi miestami sa značne líši v závislosti od terénu a intenzity premávky na ceste. Jednopruhová cesta pozostáva z dvoch hlavných komponentov vozovky pre jazdu a premávku a krajnice pre vozidlá, ktoré sa môžu navzájom míňať.

Šírka cesty s jedným pruhom pozostáva zo šírky vozovky a šírky okraja. Šírka okraja zahŕňa šírku krajnice chodníka a nespevnenú krajnicu. Vozovka vo všeobecnosti pozostáva z niekoľkých jazdných pruhov spolu s akoukoľvek pridruženou krajnicou. Okraj cesty je časť cesty za vozovkou.

Okraje sú umiestnené pozdĺž okraja vozovky a sú určené na umiestnenie zastavovacích vozidiel, slúžia ako núdzový pruh pre vozidlá a poskytujú bočnú oporu. Rameno by malo byť dostatočne pevné, aby unieslo váhu plne naloženého vozíka aj vo vlhkom stave. Šírka pliec by mala byť potrebná na poskytnutie pracovného priestoru, ideálna šírka pliec by mala byť 4,6 m a minimálna je asi 2,5 m. Šírka ramena tiež závisí od dostupného priestoru a nadmorskej výšky povrchu, ako je rovinatá horská oblasť alebo kopcovitá oblasť. V horskej oblasti je pomerne náročné postaviť cestu, takže šírka krajnice je minimalizovaná a ich šírka je menšia ako v rovinatej oblasti.

Šírka vozovky alebo šírka vozovky, po ktorej idú vozidlá v závislosti od šírky jazdného pruhu a počtu jazdných pruhov. Šírka jazdného pruhu v závislosti od šírky vozidiel a bočnej vôle. Bočný priestor zlepšuje prevádzkovú rýchlosť a bezpečnosť vozidiel.

Podľa IRC je povolená maximálna povolená šírka vozidla 2,44 m a požadovaná bočná vzdialenosť pre jednopruhovú cestu je asi 0,68 m na obe strany. To si vyžaduje minimálnu šírku jazdného pruhu 3,75 m pre cestu s jedným jazdným pruhom.

Šírka cesty v jednom jazdnom pruhu v Indii podľa IRC

  Šírka cesty v jednom jazdnom pruhu v Indii podľa IRC
Šírka cesty v jednom jazdnom pruhu v Indii podľa IRC

V Indii sa podľa pravidiel a usmernení IRC udržiava šírka jedného jazdného pruhu pre vozovku približne 3,75 metra pre štátnu diaľnicu, štátnu diaľnicu, hlavnú okresnú cestu, inú okresnú cestu a pre vidiecku dedinskú cestu by mala byť šírka približne 3 metre. . Šírka krajnice pre jednopruhovú cestu je dodržaná maximálne na šírku 4,6 m na oboch stranách a minimálne 2,5 m na šírku, takže maximálna šírka vozovky (šírka vozovky + šírka krajnice) pre jednopruhovú cestu je šírka cca 12 m a min. 7,5 metra v závislosti od nadmorskej výšky povrchu, ako sú roviny, hory alebo kopcovité oblasti.

Špecifikácia IRC pre jednoprúdovú cestu pre štátnu diaľnicu (NH) a štátnu diaľnicu (SH)

● šírka jazdnej dráhy – 3,75 m
◆ šírka ramien v rovine – 4,125 m (na oboch stranách)
● šírka ramien v horských alebo kopcovitých oblastiach – 1,25 m (na obe strany)
● šírka vozovky v rovine je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 4,125) + 3,75 = 12 metrov
● šírka vozovky v horskej oblasti je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 1,25) + 3,75 = 6,25 metra.

Špecifikácia IRC pre jednoprúdovú cestu pre hlavnú okresnú cestu (MDR)

● šírka jazdnej dráhy – 3,75 m
◆ šírka ramien v rovine – 2,62 m (na oboch stranách)
● šírka ramien v horských alebo kopcovitých oblastiach – 0,50 m (na obe strany)
● šírka vozovky v rovine je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 2,62) + 3,75 = 9 metrov
● šírka vozovky v horskej oblasti je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 0,5) + 3,75 = 4,75 metra.

Špecifikácia IRC pre jednoprúdovú cestu pre ostatné okresné cesty (ODR)

● šírka jazdnej dráhy – 3,75 m
◆ šírka ramien v rovine – 1,875 m (na oboch stranách)
● šírka ramien v horských alebo kopcovitých oblastiach – 0,50 m (na obe strany)
● šírka vozovky v rovine je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 1,875) + 3,75 = 7,5 metra
● šírka vozovky v horskej oblasti je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 0,5) + 3,75 = 4,75 metra.

Špecifikácia IRC pre jednoprúdovú cestu pre ostatné dedinské cesty (VR)

● šírka jazdnej dráhy – 3 m
◆ šírka ramien v rovine – 2,25 m (na oboch stranách)
● šírka ramien v horských alebo kopcovitých oblastiach – 0,50 m (na obe strany)
● šírka vozovky v rovine je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 2,25) + 3 = 7,5 metra
● šírka vozovky v horskej oblasti je súčtom šírky vozovky a šírky krajnice = (2 × 0,5) + 3 = 4 metre.

ČÍTAJTE AJ :-

Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 2 (dvoch) jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 3 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC

Maximálne a minimálne prevýšenie na ceste podľa IRC

Šírka vozovky pre jednopruhovú cestu

Podľa smerníc Indian Road Congress (IRC) pre jednoprúdovú cestu je šírka vozovky približne 3,75 metra široká pre národnú diaľnicu (NH), štátnu diaľnicu (SH), hlavnú okresnú cestu (MDR) a ďalšie okresné cesty ( ODR). Šírka jazdnej dráhy 7,5 m vrátane 2,44 m je maximálna prípustná šírka vozidla a 0,68 m je ich bočná svetlosť na oboch stranách. Pre vidiecke a dedinské cesty sa šírka vozovky udržiava okolo 3 metrov pre jednopruhovú cestu. Toto je štandardná a ideálna šírka vozovky pre jednoprúdovú cestu.

Šírka ramena pre single Lane Road

Podľa smerníc Indian Road Congress (IRC) pre jednoprúdovú cestu je šírka krajnice na oboch stranách v rozsahu od 0,5 m do 4,125 m na oboch stranách pre cesty NH, SH, MDR, ODR a VR v závislosti od určitých podmienok nadmorskej výšky pôdy. povrchové, rovinaté, horské alebo kopcovité oblasti. V rovinatých oblastiach pre štátnu a štátnu diaľnicu by šírka ramena mala byť primeraná na poskytnutie pracovného priestoru, mala by byť široká 4,125 m na oboch stranách. V kopcovitých alebo horských oblastiach je dosť ťažké postaviť cestu, takže šírka ramien je minimalizovaná a redukovaná len na šírku asi 0,5 m až 1,25 m na oboch stranách.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko ocele je potrebné na dosku s rozlohou 800 štvorcových stôp
  2. Ako vypočítať množstvo cementového piesku v malte 1:6
  3. Aká je zóna ťahu a tlaku v nosníku
  4. Koľko poschodí možno postaviť na 800 štvorcových stopách
  5. Dĺžka schodiska pre strop 8, 9, 10, 11 a 12 stôp